header banner
Default

Hvilke bankaksjer er nå mest attraktive blant de nordiske storbankene? | Nordnet


Ulykkerne har stået i kø for Danmarks største bank. Hvem er den mest attraktive spiller i dag? Thorleif Jackson deler nøgletal for 6 nordiske bankaktier og fremhæver særligt Svenska Handelsbanken. Læs hvorfor.

For et år siden skrev jeg senest en opdatering om seks nordiske storbanker – Danske Bank, Norges DNB Bank, finske Nordea og en svensk trio bestående af SEB,Swedbankog Svenska Handelsbanken – med særligt fokus på Danske Bank som attraktiv case blandt bankaktierne. I dag er en anden storbank interessant at se nærmere på.

Dengang skrev jeg blandt andet:

”Som det fremgår, kan man fortsat erhverve Danske Bank langt under indre værdi, mens Nordea, DNB Bank og Svenska Handelsbanken nu handler lidt over indre værdi. Storbankerne giver fortsat meget høje udbytteafkast, især SEB A (9,3%) SEB C (8,6%) og Nordea (7,4%).” – Thorleif Jackson, maj 2022

Og specifikt om Danske Bank skrev jeg blandt andet følgende:

”Markedet forventer et nettoresultat omkring 12,3 milliarder kroner i 2022, så en bøde på eksempelvis 10 milliarder kroner vil reducere indtjeningen væsentligt. Når det er sagt, forventer jeg ikke en negativ kursreaktion, den dag bøden annonceres. Markedet vil formentlig reagere positivt næsten uanset bødens størrelse, da sagen endelig kan betragtes som lukket og afsluttet. (…) Jeg synes især, at Danske Bank ligner en god investering i maj 2022. Hvad synes du?” – Thorleif Jackson, maj 2022

Læs det tidligere indlæg her: “Skandinaviske storbanker: Er Danske Bank en attraktiv case?”

Nye nøgletal: Sådan ser de 6 bankaktier ud i dag

VIDEO: Dette er Nordnet
Nordnet Norge

Siden da har ulykkerne stået i kø for Danmarks største bank. Danske Banks bøde for hvidvask i Estland blev en del større end ventet. Det medførte, at banken fik et milliardunderskud i stedet for et forventet milliardoverskud. Anden halvdel af udbyttet for 2021 blev annulleret, og udbyttet for 2022 blev helt sløjfet.

Trods ulykkerne steg kursen alligevel, helt som jeg havde forudset. Kursen på Danske Bank steg faktisk hele 34,0% fra 108,8 kroner til 145,75 kroner, hvilket var langt bedre end konkurrenterne. Næstbedst blandt de nordiske storbanker var Nordea med en kursstigning på 9,5% i danske kroner (før udbytter). DNB og Svenska Handelsbanken A fik de dårligste afkast med tab på 15,0% og 17,0% målt i danske kroner (før udbytter). Jeg har opdateret skemaet med udvalgte nøgletal for storbankerne nedenfor:

Nøgletal for de 6 største banker i Skandinavien:

Estimater ifølge marketscreener.com. Data pr. 1. maj 2023. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Klik på tabellen eller her for større version.

Som det fremgår, er Danske Bank billigst målt på Price/Sales (P/S2022=3,04), Kurs/indre-værdi (K/I=0,78) og Price/Earnings for 2023 (P/E2023=6,8). Til gengæld har Danske Bank den dårligste egenkapitalforrentning (ROE2023=11,3%) og det laveste udbytteafkast (0,0%). For et år siden handlede Danske Bank med en kæmpe rabat og lignede et oplagt køb. Det er ikke længere tilfældet, nu hvor banken kun handles med en beskeden (fortjent) rabat.

Derfor vil jeg her se nærmere på Svenska Handelsbanken A, der er næstbilligst målt på Kurs/Indre-værdi (K/I=0,91) og har analysens højeste udbytteafkast på 8,8%.

Svenska Handelsbanken: Flere fortrin i forhold til konkurrenterne

VIDEO: Nordnet Erfaringer - Mine Erfaringer etter 15 år på plattformen - Full guide for nye kunder
SparDegRik

Svenska Handelsbanken er med indtægter på ca. 33 mia. danske kroner den mindste af de seks nordiske storbanker. Handelsbanken er med 118 mia. danske kroner også mindst målt på børsværdi. Men det er som bekendt ikke størrelsen, men gørelsen, der er vigtigst, og Handelsbanken har faktisk flere imponerende fortrin i forhold til konkurrenterne. Eksempelvis har Handelsbanken verdens højeste Credit Rating hos Fitch, Moody’s og Standard & Poor’s. Og Handelsbanken er kåret som Business Bank of the Year 2022 og Small Enterprise Bank 2022 af det svenske uafhængige analyseinstitut Finansbarometern. Endelig er Handelsbanken kåret som Europas sikreste forretningsbank af Global Finance, som er et internationalt finansielt tidsskrift.

Handelsbanken har de senere år, i modsætning til konkurrenterne, fastholdt et stærkt fokus på decentralisering via lokal tilstedeværelse i mange lande og byer (relativt mange filialer). Den strategi har sikret en usædvanlig høj kundetilfredshed. Handelsbanken har i dag aktiviteter i Sverige, Storbritannien, Norge og Holland. Handelsbanken solgte i 2022 sin danske forretning til Jyske Bank. Den finske forretning er sat til salg og forventes solgt i 2023.

2022 var et godt år for Handelsbanken. Indtægterne steg 13% til 50,3 mia. svenske kroner, driftsresultatet steg 13% til 26,6 mia. kroner, og indtjeningen pr. aktie steg 10% til 10,84 kroner. Det var bankens andet rekordresultat i træk. Omkostningsprocenten faldt fra 44,8% til 42,4%, og indre værdi pr. aktie steg 9,1% til 99,16 kroner. Udbyttet blev forhøjet fra 5,00 kroner til 5,50 kroner. Dertil blev der udloddet et specielt udbytte på 2,50 kroner, så det samlede udbytte blev 8,00 kroner, svarende til en payout ratio på 74%. I første kvartal 2023 steg indtægterne 34%, mens omkostningerne kun steg 10%. Omkostningsprocenten faldt derved fra 41,8% til 38,5%, og driftsresultatet steg hele 57%.

Handelsbankens kursudvikling siden december 2003:

Data fra Yahoo! Finance. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Som det fremgår af grafen, er indre værdi vokset jævnt fra 27,5 kroner i december 2003 til 99,16 kroner i december 2022, svarende til gennemsnitlig tilvækst på 7,0% p.a. Handelsbanken har haft overskud hvert eneste år og udbetalt udbytte hvert eneste år. Også i 2008, 2009, 2020 og 2021, hvor mange banker fik underskud eller udlod at betale udbytte. Eksempelvis fik Swedbank underskud i 2009, og DNB udlod at betale udbytte for 2008.

Som det også fremgår, har Handelsbanken to børsnoterede aktier. A-aktien koster 90,62 kroner den 1. maj 2023, svarende til K/I=0,91, mens B-aktien koster 112,6 kroner, svarende til K/I=1,14. B-aktien har siden 2003 kun handlet under indre værdi i få måneder i vinteren 2009, mens A-aktien fortsat kan købes under indre værdi i maj 2023.

Udvikling i rabatten for A-aktien i forhold til B-aktien:

Data fra Yahoo! Finance. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt.

Som det fremgår, har A-aktiens rabat historisk svinget omkring 0%. I perioden 2003 til 2014 handlede A-aktien typisk med en lille præmie. Eksempelvis handlede A-aktien med en præmie på 4-5% i 2013 og 2014. Siden 2019 har A-aktien dog konstant handlet med rabat, og rabatten er endda steget med tiden. I maj 2023 er rabatten steget til hele 19,5%, hvilket er rekord.

Der findes ikke umiddelbart nogen god grund til, at A-aktien skal handles med rabat. Tværtimod er omsætningen af A-aktierne ca. 40 gange omsætningen af B-aktierne. Og A-aktierne har også højere stemmevægt. Objektivt set bør A-aktien handles mindst ligeså højt som B-aktien som i perioden 2004-2014. Man må derfor antage, at rabatten vil indsnævres til nul før eller siden. Hvis det sker, vil A-aktien outperforme B-aktien markant i mellemtiden.

Jeg synes generelt, at de nordiske storbanker ligner gode investeringer i maj 2023. Men jeg synes især, at Handelsbanken A ligner en rigtig god investering. Hvad synes du?

Læs også: “Thorleif Jackson: Er HDFC Bank stadig verdens bedste bank?”


Disclaimer: Dette er ikke en købsanbefaling. Kursen på de nævnte aktier kan stige såvel som falde i de kommende år. Thorleif Jackson ejer selv aktier i Ringkjøbing Landbobank, Svenske Handelsbanken A, Danske Bank og Jyske Bank.

Dette blogindlæg er udarbejdet af Thorleif Jackson og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling, dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i blogindlægget. Thorleif Jackson har ansvaret for blogindlæggets indhold, og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

Nordnet offentliggjorde dette blogindlæg første gang den 4. maj 2023 kl. 14:00.

Blogindlægget udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette blogindlæg. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Thorleif Jackson modtager honorar fra Nordnet. Honoraret er aftalt på forhånd og er ikke afhængig af blogindlæggets indhold eller de virksomheder, som er omtalt heri.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i blogindlægget. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Sources


Article information

Author: Charlene Moran

Last Updated: 1702555681

Views: 1026

Rating: 4.9 / 5 (103 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Charlene Moran

Birthday: 1911-05-12

Address: 70799 Combs Avenue, Lake Shawn, PA 15259

Phone: +4782060935713920

Job: Physical Therapist

Hobby: Running, Cocktail Mixing, Web Development, Wine Tasting, Animation, Metalworking, Bowling

Introduction: My name is Charlene Moran, I am a resolved, proficient, lively, Open, brilliant, tenacious, ingenious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.